این موضوع چ اارتباطی به مهندس انرژی داره؟
اما میشه با دی گاه عرفانی گفت که با طرز دید متفاوت میشه همه چیز. رو زیبا دید